Ứng dụng chat sử dụng PHP, MySQL và Ajax

Ứng dụng chat sử dụng PHP, MySQL và Ajax

29/07/2023

1,000,000 đ

950,000 đ

1. Giới Thiệu

Phần mềm sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và MySQL kết hợp với kỹ thuật Ajax để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

2. Hướng dẫn

Đang cập nhật...

Ứng dụng thiết kế thiệp mừng

Bình luận bài viết